Algemene voorwaarden Praktijk De Vlindertuin Academie

Hieronder tref je de algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk De Vlindertuin. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Praktijk De Vlindertuin. Door acceptatie van een aanbieding en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar je tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

a. Een online training: een training die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.

b. Trainer: iemand die traint, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.

c. Cliënt: iemand die gecoacht of getraind wordt, in het bijzonder door een professionele coach/trainer.

d. Coaching/training: het proces van coachen/trainen en gecoacht/getraind worden op basis van een overeenkomst.

e. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Praktijk De Vlindertuin een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, in het bijzonder coaching en training.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een bestelling. Door akkoord te gaan met deze bestelling gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Praktijk De Vlindertuin wordt opgenomen.

3.FACTURERING/BETALING  

a. Voor aanvang van de online training van Praktijk De Vlindertuin is vooruitbetaling verschuldigd.

b. Indien je hebt gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. Je ontvangt hiervoor een factuur.

4. DUUR EN BEËINDIGING

a. Praktijk De Vlindertuin kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Praktijk De Vlindertuin gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. Praktijk De Vlindertuin kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

c. Praktijk De Vlindertuin heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

d. Annulering/opzegging van een online training overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

e. Bij annulering van deelname aan een training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Praktijk De Vlindertuin vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

a. Praktijk De Vlindertuin gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online training van start gaat.

b. Mocht Praktijk De Vlindertuin onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Praktijk De Vlindertuin alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Praktijk De Vlindertuin een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

c. Gemiste online coaching sessies en oefenmiddag kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

d. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online training is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online coachingssessies.

6. OVERMACHT  

a. Praktijk De Vlindertuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Praktijk De Vlindertuin als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. Praktijk De Vlindertuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Praktijk De Vlindertuin niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Praktijk De Vlindertuin alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Praktijk De Vlindertuin geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Praktijk De Vlindertuin tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT

a. Al het door Praktijk De Vlindertuin vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Praktijk De Vlindertuin niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door Praktijk De Vlindertuin verstrekte ideeën, trainingsmateriaal, audio- en videobestanden blijft volledig bij Praktijk De Vlindertuin, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Praktijk De Vlindertuin hiervoor een vergoeding bedingen.

c. Praktijk De Vlindertuin behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

d. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.

e. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Praktijk De Vlindertuin slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk De Vlindertuin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

b. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Praktijk De Vlindertuin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

c. De opdrachtgever dient Praktijk De Vlindertuin terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Praktijk De Vlindertuin geleden schade.

 9. OVERIG

a. Praktijk De Vlindertuin zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Praktijk De Vlindertuin.

b. Opdrachtgever dient de oefenmiddag, zoals aangeboden bij pakketten uitgebreid en plus+, te volgen binnen 8 maanden na startdatum training. Daarna vervalt het recht op het bijwonen van de oefenmiddag.

c. Opdrachtgever dient analyse eigen tenen, zoals aangeboden bij pakketten uitgebreid en plus+, in te sturen binnen 6 maanden na startdatum training. Daarna vervalt het recht op beoordeling.

d. Opdrachtgever dient de online coaching sessies en de 1 op 1 coaching, zoals aangeboden bij pakketten uitgebreid en plus+, te volgen binnen 6 maanden na startdatum training. Daarna vervalt het recht op online coaching sessies en 1 op 1 coaching.

e. Opdrachtgever heeft 6 maanden toegang tot de besloten Facebookgroep, vanaf startdatum training.

f. Opdrachtgever heeft alleen recht op een certificaat van deelname, zoals aangeboden bij de pakketten uitbreid en plus+, na het volledig doorlopen van de training, het bijwonen van de oefenmiddag én een goede beoordeling van analyse eigen tenen.

g. Opdrachtgever verklaart voorts, dat hij heeft ingestemd met de doelstelling van de training, waarbij opdrachtgever zich er van bewust is dat het resultaat van de training onder meer afhankelijk is van zijn eigen inspanning.

 

Praktijk De Vlindertuin

Rijksstraatweg 20-22

2678 AX Schipluiden

Telefoon: 06 -52 339 331

 

KVK: 27344948

 

danielle@praktijkdevlindertuin-academie.nl

www.prakijkdevlindertuin-academie.nl